Hỗ Trợ TL Đế Vương
Thiên Long Đế Vương - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  Lcxoy
  120
  Cái Bang
  2
  #3#cFF0000#bHi Hong
  112
  Thiên Long
  3
  #-08#cFF0000#bDim La V߽ng
  90
  Thiên Long
  4
  NamЪ
  68
  Thiên Long
  5
  hoahng
  64
  Nga My
  6
  Ruoi
  37
  Cái Bang
  7
  Muoi
  36
  Võ Đang
  8
  B
  30
  Thiên Long
  9
  HngSu
  26
  Cái Bang
  10
  LonToVL
  25
  Minh Giáo
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private